Gà sạch Hiệp Hoà-Bắc Giang

Vùng trồng

Hình ảnh :

Địa chỉ :

Bắc Giang, Việt Nam

Bản đồ vùng sản xuất :

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Thuộc vùng sản xuất:

Nhật ký vùng sản xuất :