Công ty TNHH Hải Thịnh Bắc Giang

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0988.751.327

Địa chỉ :

Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

10 m²

Diện tích kho lạnh :

100 m³

Sản lượng :

100 tấn/năm

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Kỹ thuật viên :

Nhật ký hoạt động :