HTX Đồng Tâm 3

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0976.655.991

Địa chỉ :

Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

50000 m²

Diện tích kho lạnh :

100 m³

Sản lượng :

500 tấn/năm

Nhật ký hoạt động :