HTX nông nghiệp công nghệ cao An Bình

Mã nhà xưởng : NX00007