HTX NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AN BÌNH

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0822.598.698

Email :

my.nguyenquoc@gmail.com

Địa chỉ :

Thôn An Cập - Hoàng An - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

300 m²

Diện tích kho lạnh :

10 m³

Sản lượng :

150 tấn/năm

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Nhật ký hoạt động :